Prayad Supap

กฎหมายที่ดิน – ตราชูคู่ชาวบ้าน

กฎหมายที่ดิน

กฎหมายที่ดิน ในประเด็นเกี่ยวกับ ประเภทเอกสารสิทธิที่ใช้ในที่ดิน การแย่งการครอบครอง และการครอบครองปรปักษ์ที่มักมีปัญหา และวิธีป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน
ออกอากาศวันที่ 26 พ.ค. 55