Prayad Supap

สู่ความเป็นหนึ่ง สร้างความเป็นต่อทางการแข่งขัน

ติดต่อจัดสัมมนาและฝึกอบรมบุคคลากรในองค์กรของท่าน
“สู่ความเป็นหนึ่ง สร้างความเป็นต่อทางการแข่งขัน”