Prayad Supap

สพฐ.ประกาศ 44 รายชื่อหนังสือนอกเวลา

ATNN (2 มิ.ย.)   นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพิจารณากำหนดรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี เป็นประธานกรรมการคัดเลือก ซึ่งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2554 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.ได้ลงนามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มเติม จำนวน 44 รายการ ประกอบด้วย หนังสืออ่านนอกเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 10 เล่ม ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน 10 เล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 12 เล่ม และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 12 เล่ม

ทั้งนี้ สพฐ.ได้แจ้งบัญชีรายชื่อและจัดทำบรรณนิทัศน์หนังสืออ่านนอกเวลาไปยังโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาพิจารณาใช้เสริมการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทั้งนี้ให้วัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไปโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://edsouth.obec.go.th

“สพฐ.ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งผู้เรียนนอกจากจะมีประสิทธิภาพในการอ่านสูงขึ้นสามารถใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต มีความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้แล้ว ยังส่งผลให้สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อเกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยอีกด้วย” นายกมลกล่าว

ตัวอย่างหนังสือนอกเวลา ชั้นป. 1-3 เช่น การผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอนปราบช้างตกมัน ผู้แต่ง กาญจนา ฐานวิเศษ , ดอกรักสัตว์แสนรู้ ผู้แต่ง กระทรวงศึกษาธิการ , ตามรอยไดโนเสาร์ ผู้แต่ง วิริยะ สิริสิงห

ชั้น ป.4-6 เช่น ส้มสีม่วง ผู้แต่ง ดาวกระจาย ,นกกางเขน ผู้แต่งกีรติวิทโยลาร (กี่ กีรติวิทโยลาร) และอร่าม สิทธิสาริบุตร ,นิยายดาว ผู้แต่งสิงโต ปุกหุต

ชั้น ม.1-3 เช่น เทพนิยายแอนเดอร์เสน ผู้แปล สมพร วาร์นาโด,เส้นเลือดสีขาว ผู้แต่ง ณิชชารีย์ ,ช ช้าง กับ ฅ ฅน ผู้แต่ง ศรัณย์ ทองปาน

ชั้น ม.4-6 เช่น เจ้าน้อยฟอนเติลรอย ผู้แต่ง เบอร์เนต์ ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เขียน, แก้วคำทิพย์ ไชย แปล,ฉากญี่ปุ่น ผู้แต่ง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช


ใส่ความเห็น